رشته های دانشنامه نگاری حقوقی


رشته های دانشنامه نگاری حقوقی

به ترتیب حروف الفبا

 

ردیف عنوان رشته دانشنامه
۱ اجرای احکام کیفری
۲ اجرای احکام مدنی
۳ ادله اثبات کیفری
۴ ادله اثبات مدنی
۵ امور حسبی
۶ آیین دادرسی کیفری
۷ آیین دادرسی مدنی
۸ پرونده های ملی
۹ تعزیرات حکومتی
۱۰ جرم شناسی
۱۱ حدود
۱۲ حقوق اداری
۱۳ حقوق اراضی
۱۴ حقوق اساسی
۱۵ حقوق اسناد تجاری
۱۶ حقوق اقتصادی
۱۷ حقوق انرژی(برق، نفت،گاز و انرژی های نو)
۱۸ حقوق آب
۱۹ حقوق بانکی
۲۰ حقوق بشر
۲۱ حقوق بیمه
۲۲ حقوق بین الملل
۲۳ حقوق بین الملل خصوصی
۲۴ حقوق بین الملل کیفری
۲۵ حقوق پزشکی
۲۶ حقوق پزشکی قانونی
۲۷ حقوق تجارت
۲۸ حقوق تغذیه
۲۹ حقوق ثبت احوال
۳۰ حقوق ثبت اسناد و املاک
۳۱ حقوق جزای عمومی
۳۲ حقوق حمل و نقل و راهها
۳۳ حقوق خانواده
۳۴ حقوق داوری
۳۵ حقوق دریایی
۳۶ حقوق رسانه و خبرنگار
۳۷ حقوق شرکت ها
۳۸ حقوق شهری و شهرداری
۳۹ حقوق صنعت احداث
۴۰ حقوق فناوری
۴۱ حقوق کار و تأمین اجتماعی
۴۲ حقوق کشاورزی
۴۳ حقوق کودک و نوجوان( کیفری و مدنی)
۴۴ حقوق کیفری بین الملل
۴۵ حقوق گمرکی
۴۶ حقوق مالکیت فکری
۴۷ حقوق مالیاتی و اموال دولت
۴۸ حقوق محیط زیست
۴۹ حقوق مدنی
۵۰ حقوق معاهدات
۵۱ حقوق مهندسی
۵۲ حقوق نظامی
۵۳ حقوق ورزشی
۵۴ حقوق وقف
۵۵ حقوق هسته ای
۵۶ دعاوی
۵۷ دیات
۵۸ شورای حل اختلاف
۵۹ عقود معین
۶۰ قصاص
۶۱ کلیات حقوق
۶۲ مجازات های تعزیری
۶۳ مدخلهای حقوقی فقه
۶۴ مسئولیت مدنی
۶۵ مشاهیر و نقش آفرینان حقوقی و قضایی
۶۶ نظریه های حقوقی